بازارچه

آموزش-Electrical-فرهنگیار
آموزش Electrical

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Kitchen-Draw-6-0-فرهنگیار
آموزش Kitchen Draw 6.0

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

PDMS-فرهنگیار
PDMS

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-TEKLA-structures-فرهنگیار
آموزش (TEKLA (structures

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Arcgis-فرهنگیار
آموزش Arcgis

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

MATLBA-فرهنگیار
MATLBA

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

سیستم-عامل-Linux-Ubuntu-فرهنگیار
سیستم عامل(Linux (Ubuntu

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

JAVA-فرهنگیار
JAVA

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Civil-3D-فرهنگیار
آموزش Civil 3D

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-LabView-فرهنگیار
آموزش LabView

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-SQL-SERVER2014-فرهنگیار
آموزش SQL SERVER2014

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-برنامه-نویسی-به-زبان-PYTHON-فرهنگیار
آموزش برنامه نویسی به زبان PYTHON

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
150,000   ریال
15   زر

SOLID-WORKS2014-فرهنگیار
SOLID WORKS2014

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

C-net-فرهنگیار
C#.net

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

DESIGN-2020-فرهنگیار
ِDESIGN 2020

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-تحلیل-نرم-افزاری-آمارSPSS23-فرهنگیار
آموزش تحلیل نرم افزاری آمارSPSS23

ارزش واقعی :
230,000   ریال
پرداخت شما :
120,000   ریال
11   زر

بازگشت-بالا-فرهنگیار