بازارچه

آموزش-Sketch-Up-فرهنگیار
آموزش Sketch Up

ارزش واقعی :
220,000   ریال
پرداخت شما :
110,000   ریال
11   زر

Delcam-PowerMill-فرهنگیار
Delcam PowerMill

ارزش واقعی :
220,000   ریال
پرداخت شما :
110,000   ریال
11   زر

NetWork-فرهنگیار
NetWork

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
100,000   ریال
10   زر

JOOMLA-فرهنگیار
JOOMLA

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
100,000   ریال
10   زر

CODEVISION-AVR-فرهنگیار
CODEVISION AVR

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
100,000   ریال
10   زر

Corel-DRAW-x7-فرهنگیار
Corel DRAW x7

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
100,000   ریال
10   زر

VIDEO-studio-x7-فرهنگیار
VIDEO studio x7

ارزش واقعی :
185,000   ریال
پرداخت شما :
95,000   ریال
9   زر

WORD-PRESS-فرهنگیار
WORD PRESS

ارزش واقعی :
185,000   ریال
پرداخت شما :
95,000   ریال
9   زر

Altium-فرهنگیار
Altium

ارزش واقعی :
185,000   ریال
پرداخت شما :
95,000   ریال
9   زر

Windows-server-فرهنگیار
ٌWindows server

ارزش واقعی :
185,000   ریال
پرداخت شما :
95,000   ریال
9   زر

V-ray-فرهنگیار
V.ray

ارزش واقعی :
175,000   ریال
پرداخت شما :
95,000   ریال
8   زر

Excel2013-فرهنگیار
Excel2013

ارزش واقعی :
150,000   ریال
پرداخت شما :
80,000   ریال
7   زر

آموزش-Visual-Basic-فرهنگیار
آموزش Visual Basic

ارزش واقعی :
150,000   ریال
پرداخت شما :
80,000   ریال
7   زر

آموزش-PRIMAVERA-فرهنگیار
آموزش PRIMAVERA

ارزش واقعی :
150,000   ریال
پرداخت شما :
80,000   ریال
7   زر

InDesign-cc-فرهنگیار
InDesign cc

ارزش واقعی :
150,000   ریال
پرداخت شما :
80,000   ریال
7   زر

آموزش-Permiere-cc-فرهنگیار
آموزش Permiere cc

ارزش واقعی :
150,000   ریال
پرداخت شما :
80,000   ریال
7   زر

بازگشت-بالا-فرهنگیار