بازارچه

آموزش-Deram-weaver-فرهنگیار
آموزش Deram weaver

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
100,000   ریال
10   زر

ماکرونویسی-در-اکسل-EXCEL-1-فرهنگیار
ANSYS

ارزش واقعی :
185,000   ریال
پرداخت شما :
95,000   ریال
9   زر

ماکرونویسی-در-اکسل-EXCEL-فرهنگیار
ماکرونویسی در اکسل EXCEL

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموز-ش-جامع-PCL-فرهنگیار
آموز ش جامع PCL

ارزش واقعی :
175,000   ریال
پرداخت شما :
95,000   ریال
8   زر

نقشه-کشی-برق-صنعتی-Autocad-Electrical-فرهنگیار
نقشه کشی برق صنعتی Autocad Electrical

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

بسته-جامع-آموزشی-کاربردی-صنایع-و-مدیریت-فرهنگیار
بسته جامع آموزشی کاربردی صنایع و مدیریت

ارزش واقعی :
380,000   ریال
پرداخت شما :
230,000   ریال
15   زر

بسته-جامع-آموزشی-کاربردی-الکترونیک-فرهنگیار
بسته جامع آموزشی کاربردی الکترونیک

ارزش واقعی :
380,000   ریال
پرداخت شما :
230,000   ریال
15   زر

بسته-جامع-آموزشی-کاربردی-مهندسی-عمران-فرهنگیار
بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران

ارزش واقعی :
380,000   ریال
پرداخت شما :
230,000   ریال
15   زر

بسته-جامع-آموزشی-کاربردی-مهندسی-برق-فرهنگیار
بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی برق

ارزش واقعی :
380,000   ریال
پرداخت شما :
230,000   ریال
15   زر

بسته-جامع-آموزشی-مهندسی-شیمی-ونفت-فرهنگیار
بسته جامع آموزشی مهندسی شیمی ونفت

ارزش واقعی :
380,000   ریال
پرداخت شما :
230,000   ریال
15   زر

بسته-جامع-آموزشی-و-کاربردی-برنامه-نویسی-فرهنگیار
بسته جامع آموزشی و کاربردی برنامه نویسی

ارزش واقعی :
380,000   ریال
پرداخت شما :
230,000   ریال
15   زر

آموزش-جامع-وکاربردی-ماشینکاری-Catia-فرهنگیار
آموزش جامع وکاربردی ماشینکاری Catia

ارزش واقعی :
350,000   ریال
پرداخت شما :
210,000   ریال
14   زر

اتوماسیون-وکنترل-صنعتیPLC-WINCC-فرهنگیار
اتوماسیون وکنترل صنعتیPLC WINCC

ارزش واقعی :
350,000   ریال
پرداخت شما :
210,000   ریال
14   زر

آموزش-جامع-وکاربردی-Plc-siemens-فرهنگیار
آموزش جامع وکاربردی Plc siemens

ارزش واقعی :
350,000   ریال
پرداخت شما :
210,000   ریال
14   زر

طراحی-فیبر-مدار-چاپیAltium-Designer-فرهنگیار
طراحی فیبر مدار چاپیAltium Designer

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

آموزش-جامع-وکاربردی-نرم-افزارAbaqus6-14-فرهنگیار
آموزش جامع وکاربردی نرم افزارAbaqus6.14

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

بازگشت-بالا-فرهنگیار