بازارچه

آموزش-جامع-و-کاربردیSolidworks2016-فرهنگیار
آموزش جامع و کاربردیSolidworks2016

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

طراحی-سیستم-روشنایی-Dialux-فرهنگیار
طراحی سیستم روشنایی Dialux

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

آموزش-جامع-و-کاربردی-eplan-فرهنگیار
آموزش جامع و کاربردی eplan

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

آموزش-کاربردی-نرم-افزار-Power-Mill-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزار Power Mill

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

آموزش-کاربردی-نرم-افزار-Digsilent14-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزار Digsilent14

ارزش واقعی :
280,000   ریال
پرداخت شما :
170,000   ریال
11   زر

آموزش-کاربردی-نرم-افزارCatia-1-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزارCatia

ارزش واقعی :
260,000   ریال
پرداخت شما :
160,000   ریال
10   زر

آموزش-کاربردی-نرم-افزارCatia-طراحی-قالب-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزارCatia (طراحی قالب)

ارزش واقعی :
260,000   ریال
پرداخت شما :
160,000   ریال
10   زر

آموزش-کاربردی-نرم-افزارهای-Fluent-Gambit-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزارهای Fluent+Gambit

ارزش واقعی :
235,000   ریال
پرداخت شما :
145,000   ریال
9   زر

طراحی-سازه-های-فولادی-CSIETABS-فرهنگیار
طراحی سازه های فولادی CSIETABS

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
120,000   ریال
8   زر

آموزش-کاربردی-نرم-افزار-Catia-V5-R21-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزار (Catia (V5 R21

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
120,000   ریال
8   زر

آموزش-کاربردی-نرم-افزارCatia-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزارCatia

ارزش واقعی :
220,000   ریال
پرداخت شما :
140,000   ریال
8   زر

آموزش-تصویری-درس-استاتیک-فرهنگیار
آموزش تصویری درس استاتیک

ارزش واقعی :
225,000   ریال
پرداخت شما :
135,000   ریال
9   زر

طراحی-صنعتی-Solidworks2017-فرهنگیار
طراحی صنعتی Solidworks2017

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
180,000   ریال
12   زر

آموزش-تصویری-درس-های-ریاضی-1و2-فرهنگیار
آموزش تصویری درس های ریاضی 1و2

ارزش واقعی :
225,000   ریال
پرداخت شما :
135,000   ریال
9   زر

آموزش-تصویری-درس-مقاومت-مصالح-فرهنگیار
آموزش تصویری درس مقاومت مصالح

ارزش واقعی :
225,000   ریال
پرداخت شما :
135,000   ریال
9   زر

بهینه-سازی-موتور-جست-وجو-فرهنگیار
بهینه سازی موتور جست وجو

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
120,000   ریال
18   زر

بازگشت-بالا-فرهنگیار